Deze site biedt beperkte ondersteuning voor uw browser. Wij raden aan om over te stappen naar Edge, Chrome, Safari of Firefox.

🚚 GRATIS BEZORGING BIJ BESTEDING VAN €50 💨

🔄 GRATIS RETOURNEREN binnen 14 dagen 🔙

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

Dyne Fit: gevestigd te Lange Marktstraat 1 8911AD, Leeuwarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92672655, te bereiken via info@dyne.fit.

Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Dyne Fit in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Producten: alle waren die onderwerp zijn van één of meerdere overeenkomsten.

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Dyne Fit.

Van het in deze AV bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Dyne Fit worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 

 1. Aanbiedingen en Overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Dyne Fit zijn vrijblijvend en Dyne Fit behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Dyne Fit.

 

 1. Prijzen en Betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Betalingen voor bestellingen bij Dyne Fit dienen direct bij het afrekenen te worden voldaan. Alle transacties moeten worden bevestigd en goedgekeurd ten tijde van de aankoop, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

 1. Levering

De door Dyne Fit opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

 1. Retourneren

Retourneren van producten bij Dyne Fit is kosteloos, mits er binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling een e-mail wordt gestuurd naar returns@dyne.fit met vermelding van de klantgegevens, het ordernummer en de producten die geretourneerd moeten worden.

De te retourneren producten dienen inclusief verpakking, labels en hangtags in de originele staat teruggestuurd te worden naar Dyne Fit. Retouren die niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen worden geweigerd.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Dyne Fit verschuldigd bent, heeft voldaan.

 

 1. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dyne Fit geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

 1. Reclames en Aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient u Dyne Fit daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dyne Fit de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

 1. Bestellingen/communicatie

Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dyne Fit, dan wel tussen Dyne Fit en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dyne Fit, is Dyne Fit niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dyne Fit.

 

 1. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Dyne Fit ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Dyne Fit gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, alsmede op deze AV, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Slotbepalingen

Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Dyne Fit worden aangepast. De versie van de voorwaarden die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst is steeds van toepassing.